Situering

Wegwijs in Welzijn
Voor onze studie- en ontmoetingsdag 2012 werd gekozen voor het thema 'Wegwijs in Welzijn'.
Het thema 'welzijn' wordt op de sociale kaart breed gevat door tal
van diensten en organisaties, voor een stuk openbaar georganiseerd, maar
grotendeels privaat op basis van erkenningen en subsidies. Kenmerkend
is de strakke aflijning, de sectorale aanpak, steeds verdergaande
deskundigheden, met als noodzakelijk kwaad veel (geofficialiseerd)
overleg en terugkoppeling om het systeem werkbaar te houden.Om de
juiste weg te vinden zijn er doorverwijzingen, toegangspoorten, sociale
kaarten, rechtenverkenners, van eerste- tot derdelijnsdiensten...Dit
is wellicht ideaal voor een technisch georiënteerd informatica-format,
maar minder relevant voor de mensgerichte 'zorg op maat van de cliënt'.
Beleidsmatig wordt de zorg het komende decennium
'vermaatschappelijkt'. Deze  visie gaat er vanuit dat personen met een
beperking omwille van handicap, ziekte, ouderdom of maatschappelijke
kwetsbaarheid, hun plaats hebben in de samenleving. Zij moeten in de
eerste plaats kunnen beroep doen op hun directe omgeving met de
mantelzorg en het lokale dienstenaanbod. Wanneer dit niet volstaat wordt
gespecialiseerde hulp ingeschakeld. Zorg wordt meer ambulant
aangeboden, wordt vraaggestuurd georganiseerd. Spil is de cliënt die
versterkt en begeleid wordt in zijn handelen. Empowerment, krachtgerichtwerken,
trajectbegeleiding, coaching in zorg... zijn sleutelwoorden in de
methodieken. Het referentiepunt is de lokale samenleving waar in de
breedte wordt gedacht en gewerkt, inclusief gehandeld...
De weg wordt niet langer 'gewezen', maar de cliënt draagt de 'wijsheid' in zich...Een andere invulling van 'WegWijs in Welzijn'. (heb je hem?).Er
moet actief gewerkt worden aan en in het net met netwerking als begrip.
Dit heeft zo zijn gevolgen voor hulpvrager en hulpverlener.
 
Studiedag
In het voormiddaggedeelte van de studiedag maken wij kennis met deze principes.Het is welzijnsminister Jo Vandeurzen zelf die uitlegt hoe beleidsmatig de bakens zijn uitgezet.
Daarna worden ons vanuit de academische wereld door Katrien Meireman
van Katholieke Hogeschool Leuven de ontwikkelingen geschetst zoals die
momenteel volop bezig zijn.
Jan Theys van Provincie Limburg presenteert de mogelijkheden van de
'Elektronische sociale kaart' en geeft aan hoe deze in het nieuwe
welzijnsconcept mee evolueert.
Paul Caes (VZW Stijn) gaat kritisch na of de 'zorgzoeker' ter plaatse er ook veel wijzer van wordt.
De workshops in de namiddag pikken het algemene thema op en bekijken
het in de specifieke context van bepaalde vragen of invalshoeken. Per
workshop zijn er niet alleen de competente inleiders die het thema
voorstellen, maar zijn er vooral de reacties en meningen van uzelf als
deelnemer aan deze conferentie.
 
Ontmoetingsdag en welzijnsbeurs
Geen enkele studiedag uit het rijke verleden van het Regionaal
Welzijnsoverleg kan de doestelling van 'ontmoeting' zo dicht benaderen
als deze van 2012.
Aan de leden van het Regionaal Welzijnsoverleg is gevraagd om de
eigen dienst bondig maar duidelijk voor te stellen aan de collega's
deelnemers in een Welzijnsbeurs. Deze is te bezoeken tijdens de
middagpauze en in de pauzes tussen de workshops. Beurs en afsluitende
receptie geven volop gelegenheid tot netwerking.
Welzijnsgedeputeerde Mieke Ramaekers zal geen moeite hebben om in
haar slotwoord de samenwerkingsmissie die de provincie stevig handhaaft
in haar vernieuwd welzijnsbeleid, aan de man of vrouw te brengen.