De zesde staatshervorming: maak jij ook de sprong?

Door de zesde staatshervorming worden een aantal onderdelen van de organisatie van de gezondheidszorg en de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn overgedragen.
Sinds 1 juli 2014 is de overheveling van federaal naar Vlaams niveau op juridisch vlak een feit. Minister Vandeurzen kiest voor 2015-2016 voor continuïteit. De administratieve en financiële overheveling gebeurt in drie fases:
- 1/1/2015: o.a. Impulseoprogramma, huisartsenkringen (zonder wachtposten) en palliatieve samenwerkingsverbanden
- 1/1/2016: o.a. Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging (GDT), overleg rond zwaar zorgbehoevende en/of psychiatrische patiënt en Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).
- 1/1/2018: o.a. de ouderenzorgsector en de multidisciplinaire palliatieve teams.
De Vlaamse Regering is ervan overtuigd dat de uitbouw en versterking van eerstelijnsgezondheidszorg, zeker door de stijgende nood
aan goede chronische zorg, zorgcontinuïteit,
ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg, cruciaal is.
AfbeeldingMomenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. In overleg met de sector, maakt de overheid werk van een operationeel plan voor de versterking, afstemming, vereenvoudiging en integratie van structuren op de eerste lijn.
Voortbouwend op de mogelijkheden van het zorgregio-decreet* en de conclusies van de 2 eerstelijnsgezondheidsconferenties, willen ze op het regionaalstedelijk niveau (‘15-niveau’) alle zorgsectoren samenbrengen.
Op het kleinstedelijk niveau (’60-niveau’) willen ze ervoor zorgen dat de praktijk-ondersteunende en patiëntgerichte functies voor de eerste lijn worden opgenomen. De minister kende de opdracht toe aan Domus Medica om enerzijds de kleinstedelijke zorgregio’s in kaart te brengen en anderzijds te onderzoeken of er draagvlak is voor samenwerking binnen deze zorgregio’s via proefprojecten.
Op bovenstaand kaartje ziet u het voorstel voor de zorgregio-indeling in Limburg vanuit de huisartsenkringen (HAK) dat werd afgetoetst bij de brede eerste lijn.
Over een aantal regio’s is de discussie nog lopende (regio Noord en regio Maasland). De indeling is dus nog niet definitief.
*Een zorgregio is een geografisch gebied waarbinnen we samenwerken De proefprojecten zijn intussen opgestart vanuit de huisartsenkringen in vijf regio’s in Limburg, in samenwerking met de LMN’s, de SEL’s en de LOGO’s. Doel is om via het Chronic Care Model na te denken over de functionele invulling van de
kleinstedelijke zorgregio’s.
Elke zorgregio werkte een eigen aanpak uit (bevraging per discipline of in plenum) en betrekt voor zijn regio relevante partners in zijn stuurgroep. In de proefprojecten wordt gevraagd om minstens de huisartsen,
verpleegkundigen, kinesitherapeuten en apothekers te bevragen.
In alle regio’s worden ook de plaatselijke overlegplatformen betrokken. Contacteer de projectcoördinator voor meer informatie:
- Noord-Limburg: Lommel, Neerpelt, Overpelt, Peer, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Bocholt:
anne-catherine.poelmans@listel.be
denise@zorgtrajectnoordlimburg.be
- West-Limburg: Beringen, Ham, Tessenderlo, Leopoldsburg:
kristel.vandendriessche@listel.be
jolanthe.sagaer@lmnwk.be
- Midden-West-Limburg:
Houthalen-Helchteren:
wendy.coemans@listel.be
gitte.vanwilderode@lmnwk.be
Heusden-Zolder:
kristel.vandendriessche@listel.be
jolanthe.sagaer@lmnwk.be
Wendelen: Herk-de-Stad, Halen en Lummen
wendy.coemans@listel.be
gitte.vanwilderode@lmnwk.be
Zuid-Oost Limburg: Bilzen, Hoeselt, Tongeren, Riemst, Voeren en Herstappe:
secretariaat@hak-zuidoostlimburg.be
Een aantal andere regio’s nemen soortgelijke initiatieven buiten het kader van proefprojecten. Het project van HAK Prometheus ‘Creëren van een geïntegreerd mesoniveau in de zorgregio Genk, As, Opglabbeek, Zutendaal’ loopt sinds 2011. In 2015 ondersteunen ze verder de lokale kringstructuren en doen ze een denkoefening
rond de taakverdeling op ‘15-60’ niveau.

publicatiedatum: 
28.01.2015 - 13:00